ΦΟΡΟΛΟΓHΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

25.07.2014

Autoren

Rechtsanwältin Dikigoros - griechische Rechtsanwältin - und Mediatorin Vasiliki Siochou


Familienrecht - Erbrecht - Immobilienrecht - griechisches Recht - Mediation
EnglischGriechisch 1 mehr anzeigen
Zusammenfassung des Autors
Oι εγκυκλίοι ΠΟΛ.1142/12 & ΠΟΛ.1145/12

διευκρινίζουν τον τόπο και τον τρόπο φορολογίας των  φυσικών προσώπων που διαμένουν στο εξωτερικό.Τροποποίηθηκαν  μια σειρά από άρθρα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94).

Κύρια σημεία αυτών επισημαίνονται τα κάτωθι:
1.Το φυσικό πρόσωπο  διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όταν αυτή υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος .

2. Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος απόδειξης της φορολογικής του κατοικίας, την οποία οφείλει να τεκμηριώνει προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Όπως Αεροπορικά εισιτήρια,σφραγίδες διαβατηρίου,εργασία , μόνιμη ασφάλιση

3. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες κατοικίες.Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί η τελευταία κατοικία του προσώπου, ως κατοικία θεωρείται ο τόπος διαμονής του.

4. Όταν το  φυσικό πρόσωπο μεταφέρεται σε μη συνεργάσιμα κράτη και χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, διαφοροποιείται η συνήθης διαμονή(residence) από τη φορολογική του κατοικία(domicile).

5.Η δυνατότητα της πίστωσης του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ,δίνεται μόνο για χώρες με τις οποίες υπάρχει ΣΑΔΦ σε ισχύ.

6.Τα τεκμήρια διαβίωσης δεν εφαρμόζονται για τους κατοίκους εξωτερικού εκτός αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα (βλ.σχετικά κατωτέρω).
Διευκρινήσεις των ανωτέρω:

1.    Φορολογική Κατοικία:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 § 1 του Ν. 3943/2011, από 31-3-2011, φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας θεωρείται όποιος διαμένει στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Αντιθέτως, τα πρόσωπα που δεν είναι ούτε κάτοικοι της Ελλάδας ούτε συνήθως διαμένοντες σε αυτήν ορίζεται ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

2.    Τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας:
Όπως αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 61 και στην ΠΟΛ.1145/12 ,τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με τη δήλωση εισοδήματος:
Α)Για χώρες που έχουν υπογράψει ΣΑΔΦΕ : Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβελπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις Η.Π.Α. και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό. 
Β)Για χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε.: 1.Αντίγραφο της Δήλωσης Εισοδήματος , εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται στη χώρα προέλευσης και 2. Βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης , από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημά του φορολογούμενου, καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογενείας του.

3.    Διαδικασία και Χρόνος Αλλαγής της Φορολογικής Κατοικίας:
Υπό την προϋπόθεση ότι για την αλλαγή της συνήθους διαμονής απαιτείται η παραμονή στην αλλοδαπή άνω των 183 ημερών, πρακτικά, η αλλαγή της φορολογικής κατοικίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την 1η Ιουλίου του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας το φυσικό πρόσωπο πρέπει να ορίσει ένα αντίκλητο που θα υποβάλει αίτηση μεταβολής (έντυποΜ7) στο μητρώο της αρμόδιας εφορίας, προκειμένου να μεταφερθεί στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Μαζί με το έντυπο  Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου» συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ1 για τη «Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων».

4.    Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης – απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατοίκων εξωτερικών:
Από 1.1.2011 και μετά, σύμφωνα με την περ. η’ του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 21 § 3 του ν. 3943/2011, τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης (άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.) και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 17 Κ.Φ.Ε.) δεν εφαρμόζονται "προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κα¬τοικία (κατοικία ή συνήθη διαμονή) στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα."

Αντιθέτως, αν έχει εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία στην Ελλάδα (π.χ. ενοίκια), θα υπολογιστεί κανονικά το τεκμαρτό του εισόδημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις βάσει του υψηλότερου εισοδήματος μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού.
Η ΠΟΛ.1177/2014 δίνει λύση στις εκκρεμείς περιπτώσεις αλλαγής φορολογικής κατοικίας των 3 τελευταίων ετών.
Andere Veröffentlichungen

34 Artikel relevant zu diesem Artikel

34 Artikel zum Rechtsgebiet: Internationales Recht.

Latinoamérica

23.08.2007

América Latina constituye una parte fundamental del Spanish Des k de Streifler & Kollegen Rechtsanwälte. Por ello, prestamos asistencia legal tanto a empresas en sus relaciones hispano/germano-latinoamericanas, como a particulares latinoamericanos...

Verliebt-,Verlobt–, Verwitwet

01.07.2011

Das Ende einer Ära? Die sog. Witwen-Strafe in den USA, oder wie mit dem Tod des Ehepartners nunmehr nicht auch der eigene Verwandtenstatus erlischt. - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB

Diritto Societario

17.11.2008

societa` a responsabilita` limitata di Valerio Sangiovanni

Internationales Erbrecht: Welches Erbrecht wird angewendet?

11.07.2014

EU-Erbrechtsverordnung zur Vereinheitlichung des Interlationalen Erbrechts - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB