Areas of law tree

Internationales Recht

Rechtsanwalt Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner, Verfassungsrecht, Strafrecht, Steuerrecht, Europarecht, Maklerrecht, Insolvenzrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Oranienburger Straße 69
Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner
030-278740 42
Oranienburger Straße 69
10117 Berlin
Mo - Fr durchgehend von 8:00 - 18:00

Other documents on aol

Przewodniczaca d.s. inwestycji Niemcy

Rechtsanwalt Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner, Verfassungsrecht, Strafrecht, Steuerrecht, Europarecht, Maklerrecht, Insolvenzrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Oranienburger Straße 69
Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner
030-278740 42
Oranienburger Straße 69
10117 Berlin
Mo - Fr durchgehend von 8:00 - 18:00
Jak znaleŸæ partnera handlowego w Niemczech?
Wie finde ich einen Geschäftspartner in Deutschland:

Jak znaleŸæ partnera handlowego w Niemczech?

- IHK

- AHK

- Rekomendacja

Aby znaleŸæ partnera handlowego w Niemczech, mog¹ Pañstwo siê zwróciæ do Izby Przemys³owo-Handlowej (IHK) w Niemczech i otrzymaæ od niej listê potencjalnych partnerów. Mog¹ Pañstwo siê tak¿e zwróciæ do podobnej izby w Polsce albo niemieckiej miêdzynarodowej izby handlowej (AHK), które u³atwi¹ Pañstwu kontakty. Inna mo¿liwoœæ to proœba do niemieckich firm o rekomendacjê wiarygodnych partnerów.

www.ihk.de
www.ahk.de
 
Wie erkenne ich, ob mein Partner seriös ist?

Jak rozpoznam, czy mój partner jest godny zaufania?

-Informacja o zdolnoœci kredytowej

-Wyci¹g z rejestru s¹dowego

-Opinia izby handlowej

-Rekomendacja

 

Aby sprawdziæ wiarygodnoœæ partnera, mog¹ Pañstwo otrzymaæ informacje o zdolnoœci kredytowej w Creditreform-Auskunft. Kosztuje to od 55 euro. Poza tym mo¿na siê dowiedzieæ tam o bilansie i innych finansowych zagadnieniach.

Wzór informacji znajd¹ Pañstwo pod nastêpuj¹cym adresem:

 

Pod linkiem http://www.morgenpost.de/misc/handelsregister/ mog¹ Pañstwo bezp³atnie przeszukaæ rejestr handlowy berliñskich firm.

Warto tak¿e zwróciæ siê o pomoc do izby handlowej, aby udzieli³a referencji dotycz¹cych potencjalnego partnera.


Skrocona wersja pociaga za soba fakt, ze pelny opis istotnego stanu prawnego nie jest tu mozliwy i tym samym nie zastepuje profesjonalnego doradztwa prawnego. Mimo starannego opracowania odpowiedzialnosc zostaje wykluczona.

Prosimy o ustalenie terminu z nasza kancelaria

Streifler & Kollegen

Oranienburger Straße 69

10117 Berlin

tel.: (kierunkowy) 030-278740 30

fax: (kierunkowy) 030-278740 59

e-mail: [email protected]