Przewodniczaca d.s. inwestycji Niemcy

bei uns veröffentlicht am08.06.2007

Autoren

Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner

EnglischDeutsch
Zusammenfassung des Autors
Jak znaleŸæ partnera handlowego w Niemczech?
Wie finde ich einen Geschäftspartner in Deutschland:

Jak znaleŸæ partnera handlowego w Niemczech?

- IHK

- AHK

- Rekomendacja

Aby znaleŸæ partnera handlowego w Niemczech, mog¹ Pañstwo siê zwróciæ do Izby Przemys³owo-Handlowej (IHK) w Niemczech i otrzymaæ od niej listê potencjalnych partnerów. Mog¹ Pañstwo siê tak¿e zwróciæ do podobnej izby w Polsce albo niemieckiej miêdzynarodowej izby handlowej (AHK), które u³atwi¹ Pañstwu kontakty. Inna mo¿liwoœæ to proœba do niemieckich firm o rekomendacjê wiarygodnych partnerów.

www.ihk.de
www.ahk.de
 
Wie erkenne ich, ob mein Partner seriös ist?

Jak rozpoznam, czy mój partner jest godny zaufania?

-Informacja o zdolnoœci kredytowej

-Wyci¹g z rejestru s¹dowego

-Opinia izby handlowej

-Rekomendacja

 

Aby sprawdziæ wiarygodnoœæ partnera, mog¹ Pañstwo otrzymaæ informacje o zdolnoœci kredytowej w Creditreform-Auskunft. Kosztuje to od 55 euro. Poza tym mo¿na siê dowiedzieæ tam o bilansie i innych finansowych zagadnieniach.

Wzór informacji znajd¹ Pañstwo pod nastêpuj¹cym adresem:

 

Pod linkiem http://www.morgenpost.de/misc/handelsregister/ mog¹ Pañstwo bezp³atnie przeszukaæ rejestr handlowy berliñskich firm.

Warto tak¿e zwróciæ siê o pomoc do izby handlowej, aby udzieli³a referencji dotycz¹cych potencjalnego partnera.


Skrocona wersja pociaga za soba fakt, ze pelny opis istotnego stanu prawnego nie jest tu mozliwy i tym samym nie zastepuje profesjonalnego doradztwa prawnego. Mimo starannego opracowania odpowiedzialnosc zostaje wykluczona.

Prosimy o ustalenie terminu z nasza kancelaria

Streifler & Kollegen

Oranienburger Straße 69

10117 Berlin

tel.: (kierunkowy) 030-278740 30

fax: (kierunkowy) 030-278740 59

e-mail: [email protected]

Artikel zu passenden Rechtsgebieten

Artikel zu Internationales Recht

Diritto dell´agenzia

17.11.2008

Esclusione dell´indennità di fine rapporto dell´agente nel diritto comunitario, italiano e tedesco di Valerio Sangiovanni

Diritto Societario

17.11.2008

societa` a responsabilita` limitata di Valerio Sangiovanni

Europarecht: Youtuber als Betreiber audiovisueller Mediendienste

21.03.2017

Betreibt derjenige, der bei dem Internetdienst YouTube einen Videokanal unterhält, von dem Internetnutzer kurze Werbevideos für Modelle neuer Personenkraftwagen abrufen können, einen audiovisuellen Mediendienst?

投资移民

01.04.2011

chinesisch sprechende Rechtsanwälte - Streifler & Kollegen Rechtsanwälte