Upadłość konsumencka w Anglii i Walii

bei uns veröffentlicht am21.10.2009

Autoren

Rechtsanwalt Dirk Streifler - Partner

EnglischDeutsch
Zusammenfassung des Autors
Postępowanie upadłościowe – wraz z umorzeniem długów - wobec osób fizycznych w Anglii i Walii
Diesen Artikel können Sie auch auf deutsch lesen.

Wprowadzenie

W związku z rosnącym zadłużeniem polskiego społeczeństwa, w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii, weszły przepisy o upadłości konsumenckiej. Z nowych przepisów będą mogli jednak skorzystać tylko tacy dłużnicy, których niewypłacalność (niemożność spłaty zadłużenia) powstała w skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Przez maksymalnie pięć lat po ogłoszeniu upadłości dłużnik będzie musiał spłacać wierzycieli według planu spłaty ustalonego przez sąd. Po upływie tego czasu sąd będzie mógł zwolnić dłużnika z pozostałego zadłużenia.

W państwach Unii Europejskiej już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku utrwaliło się przekonanie, że wyłączenie  na zawsze zadłużonych obywateli z życia gospodarczego i społecznego jest niekorzystne dla gospodarki narodowej. Z tego powodu ustawodawcy krajów Europy Zachodniej wprowadzili unormowania w sprawie upadłości konsumenckiej.

Obecne przepisy w ramach Unii Europejskiej umożliwiają zadłużonemu obywatelowi danego państwa członkowskiego skorzystanie z przepisów o upadłości konsumenckiej w innym państwie członkowskim – pod warunkiem, że w państwie, w którym do tej pory żył dłużnik również obowiązują przepisy o upadłości konsumenckiej. Uzyskane w ten sposób umorzenie długów zostaje uznane przez sądy w państwie ojczystym. Wierzyciele dłużnika nie mogą się temu sprzeciwić. Szczególnie korzystne dla konsumenta – także polskiego - są przepisy w Anglii i Walii, które umożliwiają umorzenie zadłużenia po upływie dwunastu miesięcy. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy dłużnik będzie przestrzegał ściśle określonych warunków.

Wejście w życie polskich przepisów o upadłości konsumenckiej daje szansę również obywatelom polskim na skorzystanie z angielskiego prawa upadłościowego.

Charakterystyka upadłości osób fizycznych w Anglii i Walii

1. Podstawy prawne


W Anglii/Walii, Szkocji oraz Irlandii Północnej, zastosowanie mają odmienne normy prawne. Niniejsze opracowanie odnosi się jedynie do regulacji prawnej w Anglii i Walii. Obowiązujące w tej części Wielkiej Brytanii podstawowe przepisy prawa upadłościowego znajdują się w ustawie Insolvency Act z 1986 roku (IA) oraz w rozporządzeniu Insolvency Rules również z roku 1986 (IR).

2. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej w Anglii i Walii?

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie postępowania upadłościowego, właściwe dla wszczęcia postępowania upadłościowego są sądy Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Na podstawie § 265 Insolvency Act, warunek ten jest spełniony wówczas, gdy dłużnik posiada miejsce zamieszkania w Anglii lub Walii oraz albo przebywa w Anglii i Walii w momencie wniesienia wniosku o oddłużenie, albo też w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku mieszkał tu, bądź przebywał ze względów zawodowych (§ 265 IA). Główny ośrodek podstawowej działalności osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, znajduje się w miejscu, w którym ta działalność gospodarcza jest wykonywana (np. biuro, inne pomieszczenia użytkowe). W przypadku pracownika, przyjmuje się, że jego główny ośrodek podstawowej działalności znajduje się w miejscu, gdzie przebywa on zazwyczaj (a nie w miejscu pracy).

3. Rodzaje postępowań w sprawie niewypłacalności osób fizycznych?

Przepisy w Anglii i Walii przewidują dwa oddzielne postępowania -  postępowanie co do majątku osoby fizycznej oraz co do spółki. W przypadku osób fizycznych przewidziane są dwie podstawowe regulacje.
 
a) Osoby fizyczne, które popadły w problemy finansowe, mogą uniknąć niewypłacalności poprzez zawarcie pozasądowej ugody (individual voluntary arrangement). Ugoda ta jest wiążąca, jeżeli 75 % wierzycieli wyrazi zgodę na propozycję dłużnika. Ten typ postępowania unormowany jest w Części VIII IA oraz w Części V IR).

b)        O wiele częściej przeprowadza się w Anglii i Walii postępowanie upadłościowe, którego celem jest ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej. Ostatni etap tegoż postępowania prowadzi do zwolnienia dłużnika z zadłużenia. Kolejne punkty niniejszego opracowania pozwolą Państwu przybliżyć zasady postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych.
 
4. Jak dochodzi do otwarcia postępowania upadłościowego?

Wszczęcie postępowania następuje zasadniczo na wniosek wierzyciela albo dłużnika. Warunkiem wszczęcia postępowania jest niezdolność dłużnika do spłacenia swoich długów.

5. Co się dzieje z majątkiem dłużnika?

Wszelkie wartościowe składniki, należące do Państwa majątku, wchodzą w – momencie otwarcia postępowania upadłościowego - do masy upadłościowej. Dotyczy to także majątku i dochodów nabytych po otwarciu postępowania upadłościowego, za wyjątkiem przedmiotów nie będących Państwa własnością oraz przedmiotów i środków potrzebnych do egzystencji. Utracone składniki majątku nie będą już Państwu zwrócone. Zarząd masą upadłościową należy do syndyka (trustee).

Otwarcie postępowania upadłościowego osoby fizycznej nie przerywa automatycznie (czyli tak, jak ma to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego osoby prawnej) zawisłych sporów prawnych z udziałem dłużnika. Sąd może jednak zarządzić zawieszenie postępowania. Powyższe odnosi się także do środków egzekucyjnych.

6. W jaki sposób zakończone zostaje postępowanie upadłościowe?

Zwolnienie dłużnika z długów (discharge) kończy postępowanie upadłościowe osoby fizycznej.

W wyniku nowelizacji wprowadzonej przez Enterprise Act 2002 umorzenie długów  dochodzi do skutku (automatycznie) poprzez upływ czasu, z reguły jest to 12 miesięcy.

Natomiast oddłużenie w stosunku do skazanych wymaga postanowienia sądu, wydanego na wniosek dłużnika, przy czym kwestia wydania tego postanowienia należy do oceny sądu.

7. Jakie skutki prawne wywołuje oddłużenie?

Oddłużenie (zarówno automatyczne jak i na podstawie postanowienia sądu) uwalnia dłużnika od długów, powstałych zasadniczo przed otwarciem postępowania upadłościowego (§ 281 (1) IA). Jednakże, oddłużeniu podlegają też długi powstałe po otwarciu postępowania, jeżeli wynikają z zobowiązań powstałych przed otwarciem.

Od tej zasady prawo angielskie przewiduje wyjątki, gdyż skutki prawne oddłużenia nie rozciągają się przykładowo na wierzytelności zabezpieczone czy też wierzytelności z tytułu odszkodowania.

Przepisy o upadłości konsumenckiej w Polsce

Dnia 5.12.2008 Sejm uchwalił nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego. Weszła ona w życie 31 marca 2009 r. Nowelizacja reguluje upadłość konsumencką, która jest zupełnie nową instytucją w polskim prawie.

Upadłość konsumencka skierowana jest do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z nowych przepisów nie będą mogły zatem skorzystać osoby fizyczne będące przedsiębiorcami indywidualnymi na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości będzie mógł złożyć jedynie niewypłacalny dłużnik, przy czym będzie to jego uprawnienie, a nie obowiązek.

Według twórców ustawy, upadłość konsumencka powinna być czymś wyjątkowym i powinna być zastrzeżona tylko dla osób, które stwarzają jakieś gwarancje, że wykorzystają oddłużenie na nowy start w życiu i nie będą lekkomyślnie zaciągać nowych zobowiązań. Dlatego sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli niewypłacalność konsumenta nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, takich przykładowo jak choroba, nieszczęścia losowe lub niezawiniona utrata pracy. Z upadłości konsumenckiej nie będzie mógł skorzystać w szczególności dłużnik, który zaciągnął zobowiązanie, będąc już niewypłacalnym.

Posiadany przez dłużnika lokal mieszkalny bądź dom zostanie sprzedany na poczet spłaty zadłużenia, a z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się dłużnikowi kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy.

Sąd ustali plan spłaty wierzycieli, w którym określa w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż pięć lat, dłużnik jest zobowiązany spłacać należności niezaspokojone na podstawie planu podziału. Plan spłaty wskazuje również jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu tego planu, zostanie umorzona.

Podczas spłaty długów dłużnik nie może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Poza tym do jego obowiązków należy składanie corocznych sprawozdań o wykonaniu planu spłat, osiągniętych przychodach i zwiększeniu majątku. Umorzenie zadłużenia uzależnione jest w głównej mierze od aktów staranności i rzetelności w spłacie rat zadłużenia. Dlatego sąd umorzy postępowanie w przypadku, gdy dłużnik narusza powyższe obowiązki i nie dokonuje spłaty.

Po wykonaniu przez dłużnika obowiązków ustalonych w planie spłaty sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zadłużenia. Upadłość konsumencką będzie można ogłosić nie częściej niż raz na 10 lat.

Podsumowanie

31 marca 2009 r. weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego. Zawiera ona przepisy o upadłości konsumenckiej - nowej instytucji w prawie polskim. Wraz z wejściem w życie tych przepisów, obywatele polscy będą mogli skorzystać z przepisów o prawie upadłościowym w Anglii i Walii, które wydają się być o wiele korzystniejsze. Z polskich przepisów o upadłości konsumenckiej będą bowiem mogli skorzystać tylko nieliczni – czyli osoby, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Unormowania w Anglii i Walii nie zawierają tego typu ograniczeń i są dostępne w zasadzie dla każdego. Poza tym, brytyjskie przepisy umożliwiają dłużnikowi umorzenia zadłużenia stosunkowo szybko, bo już po upływie 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać o szeregu ograniczeń w przypadku podstępnego bądź zawinionego zachowania dłużnika, mogących wydłużyć postępowanie nawet do 15 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej w spawie postępowania upadłościowego skutki prawne angielskiego postępowania upadłościowego, w szczególności umorzenie długów, są uznawane również w Polsce. Postępowanie w Anglii może zostać wszczęte pod warunkiem, że dłużnik w momencie otwarcia postępowania posiada w Anglii miejsce zamieszkania oraz tam przebywa. Należy również podkreślić, że przeniesienie miejsca zamieszkania – nawet jeżeli tylko czasowe - wiąże się z niemałymi kosztami.

Porady prawne powinny być udzielane w sytuacji, gdy wybór właściwości sądu (Anglia, Polska) oraz – co za tym idzie – wybór właściwego prawa mogą przynieść mocodawcy korzyści. Z tego względu znajomość różnych porządków prawnych jest tu niezbędna.

Jeżeli przesłanki do zastosowania korzystniejszego prawa są jedynie pozorowane, może to prowadzić do odpowiedzialności karnej. Taka sytuacja prowadziłaby w dalszej kolejności do tego, że tytuł umarzający zadłużenie wygasa i nie musi być w związku z tym uznany w Polsce. Dlatego też odradzamy Państwu korzystanie z różnego rodzaju ofert gwarantujących oddłużenie w Anglii, jeżeli opierają się one jedynie na powierzchownym spełnianie warunków angielskiego prawa upadłościowego.

Adwokaci z naszej kancelarii udzielają porad każdemu rzetelnemu i uczciwemu dłużnikowi. Droga do osiągnięcia oddłużenia jest wyboista. Pomożemy Państwu tak dalece, jak jest to tylko możliwe. Zadanie to nie jest łatwe.

Rechtsanwalt Dirk Streifler

Jako, że powyższe opracowanie ma charakter skrótowy, nie opisuje ono w sposób wyczerpujący poruszanej tu materii i dlatego nie może zastąpić profesjonalnych porad prawnych. Mimo starannego opracowania, wyłączona jest odpowiedzialność.

Szczegółowy przebieg postępowania możemy Państwu przedstawić w ramach osobistej rozmowy podczas pierwszej porady prawnej. Jej koszt wynosi 190 EUR plus VAT. W przypadku dalszego pełnomocnictwa opłata ta zostanie oczywiście zaliczona. Porady prawnej odnośnie omawianej w powyższym opracowaniu materii nie można udzielić telefonicznie.

Polecamy Państwu umówić termin rozmowy z naszą Kancelarią:

-      Tel. 030-278740 30, (dzwoniąc z Polski: 0049 30 278740 30 lub kontakt w języku polskim 0049 30 278740 -56)

-         Adres E-mail: [email protected]

Artikel zu passenden Rechtsgebieten

Artikel zu Internationales Recht

投资移民

01.04.2011

chinesisch sprechende Rechtsanwälte - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB

Aktuelle Gesetzgebung: Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 1. Mai 2011

02.06.2011

Seit dem 1. Mai 2011 gilt in Deutschland die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Damit endet eine insgesamt sieben Jahre währende Übergangszeit - Anwalt für Europarecht - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB

Compravendita Immobiliare

23.08.2007

l´acquisto di appartamenti a Berlino - BSP Bierbach, Streifler & Partner PartGmbB

Referenzen

(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1.
dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,
2.
der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem Dritten überlässt oder
3.
der Mieter
a)
für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
b)
in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.

(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn

1.
eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,
2.
die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder
3.
der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.

(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b und 536d entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast.

(1) Anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen enthält das Urteil

1.
die Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen,
2.
eine kurze Begründung für die Abänderung, Aufhebung oder Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.
Wird das Urteil in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist, verkündet, so können die nach Satz 1 erforderlichen Darlegungen auch in das Protokoll aufgenommen werden.

(2) Die §§ 313a, 313b gelten entsprechend.

(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1.
dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,
2.
der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem Dritten überlässt oder
3.
der Mieter
a)
für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
b)
in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.

(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn

1.
eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,
2.
die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder
3.
der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.

(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b und 536d entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast.

(1) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses zurückzugeben.

(2) Hat der Mieter den Gebrauch der Mietsache einem Dritten überlassen, so kann der Vermieter die Sache nach Beendigung des Mietverhältnisses auch von dem Dritten zurückfordern.

(1) Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt, der den Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt.

(2) Eine Härte liegt auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann.

(3) Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem Kündigungsschreiben nach § 573 Abs. 3 angegebenen Gründe berücksichtigt, außer wenn die Gründe nachträglich entstanden sind.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

(1) Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

1.
dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig gewährt oder wieder entzogen wird,
2.
der Mieter die Rechte des Vermieters dadurch in erheblichem Maße verletzt, dass er die Mietsache durch Vernachlässigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet oder sie unbefugt einem Dritten überlässt oder
3.
der Mieter
a)
für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug ist oder
b)
in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Miete für zwei Monate erreicht.
Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt wird. Sie wird unwirksam, wenn sich der Mieter von seiner Schuld durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach der Kündigung die Aufrechnung erklärt.

(3) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Dies gilt nicht, wenn

1.
eine Frist oder Abmahnung offensichtlich keinen Erfolg verspricht,
2.
die sofortige Kündigung aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist oder
3.
der Mieter mit der Entrichtung der Miete im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3 in Verzug ist.

(4) Auf das dem Mieter nach Absatz 2 Nr. 1 zustehende Kündigungsrecht sind die §§ 536b und 536d entsprechend anzuwenden. Ist streitig, ob der Vermieter den Gebrauch der Mietsache rechtzeitig gewährt oder die Abhilfe vor Ablauf der hierzu bestimmten Frist bewirkt hat, so trifft ihn die Beweislast.

(1) Die Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form.

(2) Der Vermieter soll den Mieter auf die Möglichkeit, die Form und die Frist des Widerspruchs nach den §§ 574 bis 574b rechtzeitig hinweisen.

(1) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt für den Mieter auch vor, wenn der gemietete Wohnraum so beschaffen ist, dass seine Benutzung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundheit verbunden ist. Dies gilt auch, wenn der Mieter die Gefahr bringende Beschaffenheit bei Vertragsschluss gekannt oder darauf verzichtet hat, die ihm wegen dieser Beschaffenheit zustehenden Rechte geltend zu machen.

(2) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Abs. 1 liegt ferner vor, wenn eine Vertragspartei den Hausfrieden nachhaltig stört, so dass dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

(2a) Ein wichtiger Grund im Sinne des § 543 Absatz 1 liegt ferner vor, wenn der Mieter mit einer Sicherheitsleistung nach § 551 in Höhe eines Betrages im Verzug ist, der der zweifachen Monatsmiete entspricht. Die als Pauschale oder als Vorauszahlung ausgewiesenen Betriebskosten sind bei der Berechnung der Monatsmiete nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. Einer Abhilfefrist oder einer Abmahnung nach § 543 Absatz 3 Satz 1 bedarf es nicht. Absatz 3 Nummer 2 Satz 1 sowie § 543 Absatz 2 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden.

(3) Ergänzend zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 gilt:

1.
Im Falle des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a ist der rückständige Teil der Miete nur dann als nicht unerheblich anzusehen, wenn er die Miete für einen Monat übersteigt. Dies gilt nicht, wenn der Wohnraum nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist.
2.
Die Kündigung wird auch dann unwirksam, wenn der Vermieter spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung nach § 546a Abs. 1 befriedigt wird oder sich eine öffentliche Stelle zur Befriedigung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Kündigung vor nicht länger als zwei Jahren bereits eine nach Satz 1 unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist.
3.
Ist der Mieter rechtskräftig zur Zahlung einer erhöhten Miete nach den §§ 558 bis 560 verurteilt worden, so kann der Vermieter das Mietverhältnis wegen Zahlungsverzugs des Mieters nicht vor Ablauf von zwei Monaten nach rechtskräftiger Verurteilung kündigen, wenn nicht die Voraussetzungen der außerordentlichen fristlosen Kündigung schon wegen der bisher geschuldeten Miete erfüllt sind.

(4) Der zur Kündigung führende wichtige Grund ist in dem Kündigungsschreiben anzugeben.

(5) Eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Mieters von den Absätzen 1 bis 3 dieser Vorschrift oder von § 543 abweicht, ist unwirksam. Ferner ist eine Vereinbarung unwirksam, nach der der Vermieter berechtigt sein soll, aus anderen als den im Gesetz zugelassenen Gründen außerordentlich fristlos zu kündigen.

In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich.

(1) Wird auf Räumung von Wohnraum erkannt, so kann das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen dem Schuldner eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist gewähren. Der Antrag ist vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu stellen, auf die das Urteil ergeht. Ist der Antrag bei der Entscheidung übergangen, so gilt § 321; bis zur Entscheidung kann das Gericht auf Antrag die Zwangsvollstreckung wegen des Räumungsanspruchs einstweilen einstellen.

(2) Ist auf künftige Räumung erkannt und über eine Räumungsfrist noch nicht entschieden, so kann dem Schuldner eine den Umständen nach angemessene Räumungsfrist gewährt werden, wenn er spätestens zwei Wochen vor dem Tag, an dem nach dem Urteil zu räumen ist, einen Antrag stellt. §§ 233 bis 238 gelten sinngemäß.

(3) Die Räumungsfrist kann auf Antrag verlängert oder verkürzt werden. Der Antrag auf Verlängerung ist spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Räumungsfrist zu stellen. §§ 233 bis 238 gelten sinngemäß.

(4) Über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3 entscheidet das Gericht erster Instanz, solange die Sache in der Berufungsinstanz anhängig ist, das Berufungsgericht. Die Entscheidung ergeht durch Beschluss. Vor der Entscheidung ist der Gegner zu hören. Das Gericht ist befugt, die im § 732 Abs. 2 bezeichneten Anordnungen zu erlassen.

(5) Die Räumungsfrist darf insgesamt nicht mehr als ein Jahr betragen. Die Jahresfrist rechnet vom Tage der Rechtskraft des Urteils oder, wenn nach einem Urteil auf künftige Räumung an einem späteren Tage zu räumen ist, von diesem Tage an.

(6) Die sofortige Beschwerde findet statt

1.
gegen Urteile, durch die auf Räumung von Wohnraum erkannt ist, wenn sich das Rechtsmittel lediglich gegen die Versagung, Gewährung oder Bemessung einer Räumungsfrist richtet;
2.
gegen Beschlüsse über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Mietverhältnisse über Wohnraum im Sinne des § 549 Abs. 2 Nr. 3 sowie in den Fällen des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Endet ein Mietverhältnis im Sinne des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch außerordentliche Kündigung, kann eine Räumungsfrist höchstens bis zum vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung gewährt werden.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:

1.
Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen;
2.
Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a;
3.
Urteile, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird;
4.
Urteile, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen werden;
5.
Urteile, die ein Vorbehaltsurteil, das im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen wurde, für vorbehaltlos erklären;
6.
Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgehoben werden;
7.
Urteile in Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung, wegen Fortsetzung des Mietverhältnisses über Wohnraum auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie wegen Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen;
8.
Urteile, die die Verpflichtung aussprechen, Unterhalt, Renten wegen Entziehung einer Unterhaltsforderung oder Renten wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten, soweit sich die Verpflichtung auf die Zeit nach der Klageerhebung und auf das ihr vorausgehende letzte Vierteljahr bezieht;
9.
Urteile nach §§ 861, 862 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Wiedereinräumung des Besitzes oder auf Beseitigung oder Unterlassung einer Besitzstörung;
10.
Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Wird die Berufung durch Urteil oder Beschluss gemäß § 522 Absatz 2 zurückgewiesen, ist auszusprechen, dass das angefochtene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist;
11.
andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache 1.250 Euro nicht übersteigt oder wenn nur die Entscheidung über die Kosten vollstreckbar ist und eine Vollstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro ermöglicht.